REGULAMIN JAZD KONNYCH
Klub Jeździecki „Dworek”


Przed skorzystaniem z jazd konnych uczestnik zajęć (zwany dalej „uczestnikiem”) zobowiązuje się do zapoznania z niniejszym Regulaminem oraz do stosowanie się do niego w czasie zajęć. Przyjmuje się, że osoba która korzysta z jazd konnych zapoznała się i akceptuje niniejszy Regulamin. W przypadku niepełnoletniego uczestnika do zapoznania się z niniejszym Regulaminem zobowiązuje się także rodzica uczestnika. Przyjmuje się, iż zapisanie przez rodziców/opiekunów prawnych na zajęcia swojego niepełnoletniego dziecka/podopiecznego, oznacza zgodę na jego uczestnictwo w zajęciach.
Zajęcia realizowane są na terenie krytej ujeżdżalni oraz placu zewnętrznego. Dla osób zaawansowanych zajęcia mogą być również realizowane na terenach otwartych, poza granicami ośrodka – w zależności od pogody i pory roku oraz stopnia zaawansowania jeźdźców. O miejscu prowadzenia zajęć każdorazowo decyduje instruktor prowadzący.
Ceny usług oraz zakres usług objętych ceną podane są w cenniku dostępnym na ogólnodostępnych tablicach przy ujeżdżalni krytej. Jedyne, czasowe odstępstwa od tych cen (promocje), będą ogłaszane przez KJ „Dworek” na profilu Klubu na portalu społecznościowym Facebook.
Karnety sprzedawane są wyłącznie na 10 godzin jazdy konnej w grupie, do wykorzystania w dwa miesiące. Okres ważności karnetu liczy się od daty zakupu. Nie ma możliwości przedłużania okresu ważności karnetu!
W przypadku braku możliwości uczestniczenia w zajęciach uprzednio zarezerwowanych, uczestnik zobowiązuje się do odwołania jazdy konnej najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć. Za odwołanie zajęć uznać należy powiadomienie instruktora/ośrodka mailowo lub telefonicznie. W przypadku odwołania jazdy na mniej niż 24 godziny opłata powinna być uiszczona jak w przypadku zajęć odbytych. W przypadku karnetów lekcje odwołane na mniej niż 12 godzin (lub nieodwołane) traktuje się jako lekcje odbyte.
Klub zaleca uzyskanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach jazdy konnej.
Konie do jazdy przygotowywane są przez instruktorów lub wolontariuszy, przeszkolony uczestnik może przygotować konia samodzielnie na polecenie instruktora.
W czasie zajęć (jazdy konnej, przebywania w boksie, przeprowadzania konia) uczestnicy są zobowiązani do noszenia odpowiedniego stroju ochronnego zgodnego z wymogami bezpieczeństwa, tj.:
butów za kostkę ( preferowane sztyblety, oficerki, itp.) z płaska podeszwą i niewielkim obcasem uniemożliwiającym wpadniecie nogi do strzemienia
niekrępujących ruchów elastycznych spodni (preferowane bryczesy)
kasku jeździeckiego
w miarę możliwości rękawiczek zabezpieczających dłonie przed otarciami
preferowane jest zakładanie kamizelki ochronnej w przypadku osób małoletnich (osób, które nie przekroczyły 18 roku życia).
Klub umożliwia wypożyczenie uczestnikom zajęć kasków.
10. Osoba, która nie założy kasku, nie zostanie dopuszczona do jazdy.
11. Wchodzenie do boksów, w których znajdują się konie, jest możliwe jedynie za wyraźną zgodą instruktora.
12. Klub udostępnia uczestnikom i ich opiekunom trybuny, salkę kominkową oraz siodlarnię klubową. Przebywanie małoletnich uczestników w tych pomieszczeniach w czasie lub poza ustalonymi godzinami jazd konnych nie stanowi powierzenia opieki nad małoletnim.
13. W czasie jazdy uczestnik jest zobowiązany do wykonywania wszystkich poleceń i wskazówek instruktora, jak również osób opiekujących się końmi.
Uczestnik ma obowiązek zachowywać się tak, żeby nie stwarzać zagrożenia dla siebie oraz innych uczestników i koni.
W szczególności zabrania się Opiekunom małoletniego uczestnika ingerowania w metody szkoleniowe w trakcie zajęć.
14. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do pokrycia wszelkich szkód powstałych w wyniku jego zawinionego zachowania lub zaniechania dokonania obowiązkowych zabiegów pielęgnacyjnych po jeździe.
Każdorazowo stosowanie własnego sprzętu wymaga zgody instruktora prowadzącego zajęcia.
15. Rezerwacji terminów jazd konnych można dokonywać bezpośrednio u instruktora, telefonicznie, mailowo, lub poprzez stronę internetową Klubu (koniedworek.pl).
Pierwsza rezerwacja może odbywać się wyłącznie poprzez stronę internetową.
16. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania jazdy z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, np. warunki atmosferyczne.
17. Uczestnik jest zobowiązany stawić się przygotowany w stajni Klubu co najmniej 15 minut przed umówioną godziną rozpoczęcia jazdy konnej oraz być gotowym do wyprowadzenia konia z boksu na co najmniej 5 minut przed godziną rozpoczęcia jazdy. W przypadku gdy koń lub instruktor jest zajęty podczas poprzednich zajęć, należy spokojnie oczekiwać na swoją kolej w wyznaczonym miejscu. Osoby spóźnione na zajęcia tracą trwający planowany czas.
W przypadku spóźnienia z winy instruktora uczestnik ma prawo do przedłużenia czasu lekcji do pełnego wymiaru minut.
18. Zabrania się wstępu na zajęcia oraz do stajni osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Osoby takie nie zostaną dopuszczone do jazdy.
19. Zakwalifikowanie uczestnika do udziału w jeździe konnej zależy każdorazowo od instruktora.
20. Nagradzanie konia smakołykami, dokarmianie jest możliwe jedynie po uzgodnieniu z prowadzącymi zajęcia.
21. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestnika pozostawione na terenie Stajni oraz za wszelkie przedmioty wartościowe (gotówkę, karty płatnicze, telefon komórkowy) przyniesione na teren Stajni.
22. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kontuzje, uszczerbki zdrowia będące wynikiem niestosowania się do postanowień Regulaminu lub poleceń instruktora lub opiekuna konia.
Ośrodek informuje a Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że koń jest zwierzęciem płochliwym i nieprzewidywalnym, co może być przyczyną urazu, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.
Ośrodek informuje, że posiada ubezpieczenie NNW.

Informujemy rodziców iż każde jeżdżące dziecko może posiadać ubezpieczenie NW, ale jest to w gestii rodzica. Stajnia nie ma obowiązku wymagać od osób jeżdżących wykupienia ubezpieczenia, można to zrobić w własnym zakresie. Zalecamy również zakupienie dziecku kamizelki ochronnej, ale nie mamy obowiązku wymagać i pilnować stosowania kamizelek.

Okuniew, 15 maja 2020 r.

Terminarz